Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoper

Contactlenzen Vanschoenwinkel BVBA (www.contactlenzenvanschoenwinkel.be) heeft haar vennootschapszetel op de Kerklaan 13/02 te 3590 Diepenbeek. Het ondernemingnummer is BE 0897-835-859.

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Contactlenzen Vanschoenwinkel kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene voorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Contactlenzen Vanschoenwinkel is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt gelegen in de stad Hasselt zijn bevoegd.

Eigendomsoverdracht

De verkochte of geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van contactlenzen Vanschoenwinkel tot gehele betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen niet te leveren of terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Levering

De leveringen gebeuren door BPost of een andere koerierdienst. Eventuele leveringskosten vallen ten laste van de Koper.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De verzendingen geschieden op risico van de Koper/de geadresseerde.

Klachten

Elke klacht moet, om in behandeling genomen te worden, binnen 8 dagen na de levering, schriftelijk gemeld worden.

Verzakingsrecht

De Koper heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Gebruikte, geopende of beschadigde producten worden niet teruggenomen.

De Koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 14 dagen.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal contactlenzen Vanschoenwinkel de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail, back ups, …)

Betaling

Na het plaatsen van een bestelling via onze webshop wordt de bestelling slechts verstuurd indien wij het volledige bedrag voor uw bestelling, inclusief de portkosten, ontvangen hebben. De betaling kan enkel via overschrijving gebeuren.

Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief BTW.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Klachten/vragen

Voor klachten en vragen in verband met zijn bestelling, kan de Koper terecht bij contactlenzen Vanschoenwinkel op 011/32 30 04 ( openingsuren: elke dag van 9u - 12u30 en van 13.30u - 18u

Zaterdag doorlopend van 9u - 17u. Gesloten op zondag en dinsdag of via info@contactlenzenvanschoenwinkel.be. )

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de site van contactlenzen Vanschoenwinkel, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Contactlenzen Vanschoenwinkel zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Algemene voorwaarden van toepassing sinds 1 juni 2012.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam *
Voornaam *
E-mail *